?>

ÁSZF

1. A szerződés hatálya

 

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során a Building Products Kft. (székhely: 2651 Rétság, Pusztaszántói út 12., fióktelep: 2640 Szendehely, Kölcsey utca 4., cégjegyzékszám: 12-09-012356, adószám: 14487309-2-12), továbbiakban Eladó, a Vevők részére áruértékesítést és szállítást végez. A jelen ÁSZF-ben nem szereplő kérdésekben felek jogosultak külön írásban megállapodni. Amennyiben jelen ÁSZF-től részben eltérő feltételekkel kívánnak szerződni úgy azt szintén írásban rögzítik a felek. Jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak továbbá minden, a Building Products Kft. és a Vevő között a jövőben megkötött ügyletekre is.

 

2. Megrendelés

 

Eladó árajánlata kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozatnak minősül. Az árajánlatban megadott árak bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák a csomagolási, szállítási, és az esetleges egyéb költségeket.

Amennyiben a Building Products Kft. árajánlatában másként nem nyilatkozik, úgy az adásvétel során a megrendelés időpontjában érvényes, a Building Products Kft. által megadott árak szerinti árakat kell alkalmazni. Az árak nem tartalmazzák a raklapdíj összegét, amely mindenkor a gyártói árlista szerint kerül kiszámlázásra.

Eladó külön megállapított díjazás ellenében és előzetes egyeztetést követően vállalja a forgalmazott termékek helyszínre szállítását, lerakodását, és daruzását.

Az Eladó jogosult ezen szolgáltatások teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni.

Eladói áruszállítás esetén Vevő köteles megfelelő a helyszín 40 tonnás járműszerelvénnyel történő megközelíthetőségének (pl: szükséges behajtási engedélyek megszerzése, stb.), a megfelelő rakodótér és tárolási hely, valamint az áru szakszerű átvételéhez szükséges felelősszemély biztosítására. Az áru átvételére és a megrendelő aláírására jogosult személyek listáját minden egyedi adásvételi szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. E feltételek be nem tartásáért Vevő anyagi felelősséggel tartozik, az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag Vevőt terhelik. Egyedi megrendelés esetén Eladó fenntartja magának a jogot az áruérték általunk meghatározott %-nak (akár 100%) előleg címén történő bekérésére. Amennyiben Vevő az előleget megfizeti, de a megrendelt terméket Eladó értesítésétől számított 8 napon belül nem szállítja el az Eladó telephelyéről, abban az esetben az Eladó nem kötelezhető az előleg visszafizetésére. Ebben az esetben a felek a megfizetett előleget meghiúsulási kötbérnek tekintik, ami az Eladót illeti. Vevő megrendelését minden esetben írott formátumban, levélben, telefaxon, vagy e-mailben köteles megadni. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a Vevőt terheli. Vevő a megrendelését a kért teljesítési határidő előtt megfelelő idővel köteles megadni, figyelemmel a postai átfutási időre és az Eladó esetleges írásos visszaigazolására valamint az üzletmenetben szokásos szállítási határidőkre. Eladó a Vevő megrendelését annak kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül írásban visszaigazolja.

Amennyiben a megrendelés nem egyezik a kiadott árajánlattal, abban az esetben az Eladónak joga van mérlegelni a megrendelés befogadását.

 

3. Teljesítés

 

Eladó köteles az egyedi szerződésben meghatározott terméket a Vevő részére a megrendelés visszaigazolásában megadott időpontban átadni. Vevő köteles az áru ellenértékét az Eladó által a számlán meghatározott teljesítési időpontig megfizetni és az árut átvenni.

Amennyiben felek az áru átadás-átvételéről egyedi adásvételi szerződésben nem állapodnak meg akkor, az átadás-átvétel helye az Eladó székhelye, fióktelepe.

„Vis Major” és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás esetén Eladó jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei nélkül.

A megrendelés teljesítése a gyártók gyáregység kapacitásának függvénye. Eladó nem vállal felelősséget az előállító gyár kapacitáshiányából (pl. termelés leállítása miatt) származó késedelmes teljesítés miatt. Az ezen okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti esetleges kötbérigényéről Vevő visszavonhatatlanul lemond.

A szállítási határidő teljesítettnek tekinthető, ha az Eladó ezt a Vevő felé telefonon, e-mail-be vagy faxon jelzi. Ezen rendelkezés Eladói szállítás esetén is irányadó.

Előszállítás, részszállítás, illetve részteljesítés megengedett. A Vevő a készre jelentést követően köteles az árut átvenni. Amennyiben a Vevő felhasználási vagy tárolási lehetőség hiányában az árut átvenni nem tudja, úgy azt tárolási díj ellenében elszállításig raktározzuk, ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával Eladó jogosult az áru leszámlázására. Vevő a tárolási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni. Az Eladónál történő áruk tárolásáról minden esetben az egyedileg megkötött szerződésekben kell megállapodniuk a feleknek.

Amennyiben Vevő az Eladó tájékoztatását követő 1 hónapon belül

az Eladó külön értesítés nélkül jogosult a megrendelő által át nem vett termékekre a rendelési érték 50 %-ának megfelelő stornó (meghiúsulási kötbért) – költséget felszámítani és az át nem vett árut harmadik személyeknek értékesíteni.

Eladó 1 hónapon túl nem vállalja az áru őrzését és tárolását.

A Vevő a termék átvételekor köteles a mennyiségi és a minőségi vizsgálatot elvégezni. Az észlelt mennyiségi illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet a Vevő, az Eladó képviselőjének, illetve a fuvarozónak is aláírásával hitelesítenie kell. Az Eladó nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul az Eladónak. Eladó a megrendelés visszaigazolásában megadott időpontban köteles a terméket átadni. Eladó a szakmai szokásoknak megfelelő, belföldi közúti szállításra alkalmas módon köteles átadni a terméket.

 

4. Fizetési feltételek

 

Eladó minden egyes esetben a ténylegesen berakodott áru ellenértékét számlázza ki. Eladó – abban az esetben, amikor Vevő az áru egyenértékét nem az áru átvételekor készpénzben egyenlíti ki – az általa kiállított számlát postai küldemény formájában küldi meg Vevő részére. Amennyiben Eladó a számlát postai úton küldi meg abban az esetben a számla kézbesítésének napja a feladástól számított 5. munkanap. Eladó nem köteles a számláját ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Amennyiben a Vevő a könyvelt postai küldemény formájában megküldött számlát nem veszi át, az a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni és a késedelem jelen szerződésben írt jogkövetkezményei minden további feltétel nélkül beállnak. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést az Eladó e célból vezetett nyilvántartása igazolja. A kézbesítéssel a késedelem jogkövetkezményei beállnak. Eladó a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban fogad el, a jogvesztés terhe mellett.

Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy Eladó a számlában foglalt összeget a Vevő által elismert, nem vitatott követelésként tartja nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül. Eladó a vételárat a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza.

A Vevő a vételárat a termék átvételét követő 30 napon belül, számla ellenében köteles átutalni az Eladó bankszámlájára. Eladó és Vevő hosszabb fizetési határidőben is megállapodhatnak, ebben az esetben Eladó az általa kiállított számlán határozza meg a teljesítési időpontot.

Ha a Vevő bármely számla fizetésével késedelembe esik, valamennyi számlája esedékessé válik. Vevő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani. Vevő fizetési késedelem esetén köteles megtéríteni Eladó részére az új polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155.§ bekezdéseiben meghatározott késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt.

Az Adásvételi Szerződésben foglaltak szerint Eladó Vevő részére hitelkeretet biztosíthat, az abban megjelölt feltételekkel. A hitelkeret a megrendelt termékek bruttó értéke. Ha a Vevőnek határidőn túli számlatartozása van, annak késedelmi kamatokkal együtt történő kiegyenlítéséig az Eladó szabad hitelkeret esetén is jogosult a megrendelést a szerződésszegés jogkövetkezményei nélkül visszautasítani és a hitelkeretet felfüggeszteni. Amennyiben szállítói, vagy bármely egyéb információs forrásból Eladó tudomására jut, hogy a Vevő fizetőképessége, vagy fizetőkészsége megváltozott, bizonytalan, Eladó jogosult fizetési biztosítékot kérni.

A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási joga az Eladót illeti meg. Vevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, haladéktalanul értesíti az Eladót. Amennyiben a megrendelő ezen kötelezettségeknek nem tesz eleget, úgy Eladó jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondással felmondani. Az ebből származó kárt Eladó jogosult a Vevővel szemben érvényesíteni.

 

5. Kárveszély

 

Eladó felelősségvállalása, illetve kockázatviselése az áru, raktárból történő kiadásáig terjed. Szállítással vállalt értékesítés esetén a Vevő köteles zárható raktárról, valamint a részben vagy egészben beépítésre került, de még át nem adott áruk felelős őrzéséről gondoskodni. A Vevő által kijelölt munkahelyen bekövetkezett káreseményekért a Vevő felel. Vevő köteles a tárolási helyre vagyonbiztosítást kötni. A biztosítás hiánya mellett bekövetkezett lopás és bárminemű kárért a Vevő köteles anyagi felelősséget vállalni.

 

6. Tulajdonjog fenntartása

 

Eladó a vételár, a szállítási díj és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja (Új Ptk. 6:216§ (1) bek.). A tulajdonjog fenntartással érintett termék feldolgozása esetén a választás joga az Eladót, mint tulajdonost illeti meg (Új Ptk. 5:65§ (3) bek.). Dologegyesülés esetén az Eladónak résztulajdona keletkezik (Új Ptk. 5:66§ (1) bek.). A Vevő a szerződés aláírásával engedményezi az Eladóra a közös tulajdon értékesítéséből az Eladó tulajdoni hányadának megfelelő összeget. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani.

Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy Eladó illetve megbízottja jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére. Ebben az esetben a Vevő tartozása az elszállított áru értékével csökken.

Vevő az egyedi adásvételi szerződés létrejöttével beleegyezését adja, hogy az Eladó a Vevő telephelyére, székhelyére, egyéb szállítási helyszínére a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson. Amennyiben Vevő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végrehajtási eljárás indul, Vevő tűrni köteles, hogy Eladó a tulajdonjog fenntartással érintett termékeit visszaszármaztassa a fent rögzített módon.

Amennyiben Vevő kereskedelmi célból vásárolja meg Eladó termékét, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkárosodás ne érje. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért illetve az állagában bekövetkező bármely kárért a Vevő kártérítési felelősséggel tartozik. A Vevő az Eladó termékére köteles vagyonbiztosítást kötni. Kereskedelmi célú vásárlás esetén a tulajdonjog fenntartása alatt Vevő a terméket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

 

7. Szavatosság

 

Az általunk, a kereskedő által, forgalmazott termékekre nem terjed ki a jogszabályban foglalt kötelező jótállás hatálya.

Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. Az Eladó felelősséggel tartozik a termék minőségéért a csomagoláson megjelölt szavatossági időpontig. Ha az Eladó a teljesítéshez fuvarozót, illetve szállítmányozót vesz igénybe annak tevékenységéért – a kirakodásig – úgy felel, mintha maga járt volna el. Amennyiben Eladó alkalmazottai (pld. a sofőr) a lerakáskor, ill. beraktározáskor Vevőnek segítséget nyújt, akkor azt minden egyes esetben a Vevő kockázatára teszik, amiért az ebből eredő károkért Eladó felelősséget nem vállal.

Vevő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár teljes kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik, Vevő köteles megakadályozni a termék beépítését, amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a Vevőt terheli.

Hibás teljesítés esetén az Eladó köteles Vevő választása szerint a termék vételárából (a hiba súlyosságának megfelelő) árengedményt tenni, vagy a terméket 15 napon belül hibátlan termékre kicserélni.

 

8. Adatvédelem, üzleti titok

 

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő és Eladó között létrejött szerződés által megismert személyes, illetve cégadatokat harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé.

Vevő illetve Eladó köteles az egymás tevékenységéről szerzett információt üzleti titokként kezelni. A Vevő és az Eladó az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtéríteni. Nem minősül üzleti titoksértésnek a peres eljárás során történő bizonyítás. Vevő és Eladó köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Vevő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely az árjegyzékben szereplő termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja.

Fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli. A fizetési határidő lejártát követően az Eladó jogosult a számlák ki nem egyenlítéséből eredő követelését közvetve vagy közvetlenül nyilvánosságra hozni, követelést eladásra felkínálni. Vevő lemond azon jogáról, miszerint a nyilvánosságra hozatal miatt „személyiségi jogainak” megsértése, jó hírnevének csorbítása stb. miatt bárkivel szemben igényt érvényesítsen, figyelemmel arra, hogy a nyilvánosságra hozatalhoz stb. hozzájárul.

 

9. Egyéb jogok és kötelezettségek

 

Vevő és Eladó köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni.

Felek megállapodnak abban, hogy az egymáshoz intézett felmondások, felszólítások és észrevételek joghatályosan csak írásban alkalmazhatók.

Amennyiben valamelyik szerződő fél kézbesítési címe, egyéb elérhetősége megváltozik, erről haladéktalanul írásban köteles értesíteni a másik felet. Ennek elmaradása esetén az eredeti egyedi adásvételi szerződésben foglalt címre küldött küldeményt is szabályszerű értesítésnek kell tekinteni.

Jogszabályi változások, ütközések

Amennyiben magasabb jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadóak, de ez nem korlátozza a többi feltételpont érvényességét. Valamely rendelkezés vagy egy részének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés, valamint a rendelkezés többi részének érvényességét. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak az Eladó írásos jóváhagyásával ruházhatók át.

 

10. Szerződésmódosítás, a szerződés megszűnésének esetei

 

A felek közti egyedi adásvételi szerződések a felek cégszerű aláírásával lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak. Egyedi szerződések csak írásban módosíthatóak.

Az egyedi adásvételi szerződés megszűnik:

Bármelyik fél jogosult az egyedi adásvételi szerződést 30 napos felmondási határidővel, indoklás nélkül a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal (ajánlott levélben) felmondani. Súlyos szerződésszegés esetén Eladó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegélynek minősül a Vevő 8 napon túli fizetési késedeleme. Így különösen a Vevő 8 napon túli fizetési késedelme, a megrendelt áruk és a szállítással kapcsolatos díj vonatkozásában.

Amennyiben felek jogvitáikat tárgyalás útján nem tudják rendezni, Felek vitáikat lehetőség szerint peren kívül, tárgyalás útján rendezik és ebben kölcsönösen igénybe vehetnek harmadik közvetítő felet.

Amennyiben peres útra terelődnek a vitás kérdések, úgy a Váci Járásbíróság és a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Aktuális Általános Szerződési Feltételek az Eladó honlapján (rubbercover.hu) megtekinthetők. Eladó az esetleges változásokat is a honlapon teszi közzé, a változásokról külön értesítést nem köteles küldeni.

Amennyiben Eladó külön értesítést küld a Vevőnek, akkor a közzététel időpontja Postai küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpont, ajánlott küldemény esetében pedig a feladástól számított ötödik munkanap. Elektronikus megküldés esetén, mely értesítést az egyedi Adásvételi Szerződésben megadott E-mail címre küld meg az elküldés időpontja a közzététel időpontja. A módosítások a közzététel időpontjától érvényesek és hatályosak. Vevő kifejezett kötelessége a szerződés fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁSZF tartalmának nyomon követése.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az új polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.

Jelen ÁSZF 2017. június 1. napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.